Genel Satış Sözleşmemiz

GENEL SATIŞ ŞARTLARI - 2 - 01/01/2016

1- GENEL HÜKÜMLER

1.1 Bu genel satış şartları INKA YAPI BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİCARET A.Ş. (INKA) ve müşteri arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler. Müşteri tarafından verilecek tüm siparişler müşterinin bu genel satış şartlarını kabul etmesi ile geçerlilik kazanır. Müşterinin satın alma genel şartları INKA tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde bu genel satış şartlarının yerine geçemez.

1.2 MÜŞTERİ'nin kendi işlem ve/veya alış şartlarına dayanmak suretiyle ileri sürdüğü Bu Genel Satış Şartlarına aykırı teyit beyanları, şimdiden tarafımızca kabul edilmeyeceğinden hiçbir hukuki sonuç doğuramaz.

1.3 İş bu şartlarda yapılabilecek değişiklikler, ancak tarafımızdan yazılı teyit edildiği takdirde hüküm ifade eder.

1.4 Genel Satış Şartları'na ilişkin hükümlerden birinin tamamen ya da kısmen hükümsüz olması,burada yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

1.5 MÜŞTERİ, sipariş vermekle iş bu şartnamede düzenlenmiş tüm hükümleri kabul etmektedir.

1.6 Bu genel şartların herhangi bir maddesinin ya da cümlesinin uygulanamaz/geçersiz olması,şartnamede yer alan diğer hüküm ya da maddelerin geçersiz olması sonucunu doğurmaz.

2- TEKLİF VE SÖZLEŞMENİN KURULMASI

2.1 Teklifimiz bizim için kesin bir nitelik taşımadığı gibi bağlayıcı da değildir. Sözleşmenin akdi ve mutabakatlar, ancak yazılı sipariş teyidimiz veya mal sevkiyatımız sonucu bağlayıcı olur ve geçerlilik kazanır. Mal sevki halinde, fatura sipariş teyidi yerine geçer. Aynı ilke, tamamlayıcı, değiştirici veya tali anlaşmalar bakımından da geçerlidir.

2.2 Çizimler, şemalar, ölçüler, ağırlıklar veya broşürlerde, tanımlarda, fiyat listelerinde, sair duyularda veya tekliflerimizde ve/veya bunlara ilişkin evrakta yer alan verilen sadece tahmini verilerdir. İş bu veriler, ancak tarafımızca açıkça yazılı olarak belirtildiği takdirde kesinlik kazanmış olurlar.

2.3 Ürünlerle ilgili tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır. Müşteriden gelecek tasarım değişikliği talepleri ise ancak yazılı onayımız üzerine geçerli hale gelir. Ürün üretime girdikten sonra iletilecek tasarım değişikliği talepleri ise hiçbir şekilde kabul edilemez.

2.4 Teklif ve Fiyat listelerindeki değişiklikler veya sair öneriler ancak tarafımızdan yazılı olarak teyit edildiği takdirde geçerlilik kazanır.

2.5 Teklif ile ilgili belgeler (örneğin şemalar, çizimler, resimler, tasvirler v.b) üzerinde , alenileşmiş olsun ya da olmasın, her türlü mülkiyet, sınaî mülkiyet ve sair fikri ve sınai haklarımız mahfuzdur.İş bu haklar ve müşteri tarafından edinilecek her türlü bilgi, ancak yazılı olarak açıkça onay vermemiz halinde 3. Kişilerle paylaşılabilir. Değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur.

3. SİPARİŞ

3.1 MÜŞTERİ'ler siparişlerini sevkiyat için geçecek süreyi de dikkate alarak önceden, yazılı olarak haber vereceklerdir.

3.2 Siparişlerin geçerli olabilmesi için,aksi bir anlaşma olmadığı sürece ödemelerin siparişle birlikte yapılması gerekir.

3.3 Cari hesap borcu olan müşterilere sevkiyat yapmama hakkımız saklıdır.

3.4 MÜŞTERİ’ler tarafından verilecek siparişin kabul edilmesi onayımıza bağlıdır. Siparişi kabul etmeme hakkımız saklıdır.

4. SEVKİYAT

4.1 Tarafımızdan yazılı olarak Aksi belirtilmedikçe İNKA tarafından dağıtımı yapılan malzemelerin teslimat yeri fabrikamızdır.Teslimat süresine ilişkin hükümlere uyulmaması müşteriye sipariş iptal etme, anlaşılan şartları öne sürerek ödemeyi erteleme veya mahsup veya durdurma hakkını vermez.

4.2 Sevkiyatın bizim tarafımızdan belirli bir yere yapılması halinde, sevkiyatın yapılacağı yere kadar hasar bize aittir. Bu husus kısmi sevkiyatlarda da geçerlidir.Hasar, taşıma ücretinin MÜŞTERİ'ye ait olduğu, Ya da taşımanın müşteri tarafından gerçekleştirildiği durumlarda ürünün nakliyeciye, taşıyıcıya, malı teslim alana teslimiyle MÜŞTERİ'ye geçer.

4.3 Sevkiyatın eksik, ayıplı ve hatalı olması dolayısıyla yapılacak itirazlar ürün alındığında tutanak ile tespit edilmeli. MÜŞTERİ durumu ürünün teslim alınmasından en geç 8 (sekiz) gün içinde yazılı olarak ihbar etmelidir. Aksi takdirde sevkiyatın kabul edildiği varsayılır.

4.4 MÜŞTERİ, teslim aldığı ürünleri nakliye hasarlı, eksik veya fazla adette olup olmadığını teslim anında derhal tespit edecek ve … nüshalarının üzerine şerh düşülerek şoföre teslim edecektir.

4.5 “Sevk ve ifa süreleri; özellikle grev ve lokavt halinde alınacak önlemlerin; etki alanımızın dışında kalan, öncelikli görülmeyen ve malın üretimini, sevkiyat konusu malın sevk edilmesini veya ifaya konu edimin yerine getirilmesini etkileyerek engel oluşturan olayların, vukuu halinde uygun bir müddet daha uzar.

Aynı durum, söz konusu olayların malı ilk gönderdiğimiz MÜŞTERİ nezdindeyken vukuu ya da temerrüte düşmemiz halinde, bu süre zarfında meydana gelmeleri halinde dahi geçerlidir. Bu tür engelleyici olayların, başlanması ve sona ermesi, önemli durumlarda tarafımızdan MÜŞTERİ'mize imkan hâsıl olur olmaz derhal bildirilecektir. Malzeme teslim edilmeden oluşacak her türlü vergi, devalüasyon, v.b. artışları müşteri peşinen kabul etmiş sayılır.”

4.6 Sevk ve ifa sürelerinin geçirilmesi halinde, MÜŞTERİ bize sevk ve ifaya ilişkin uygun bir süre tanıma hakkına sahiptir.Hangi hukuki nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın kasıt ve ağır kusur hali haricinde,gecikme nedeniyle tarafımıza karşı tazminat davası açılamaz.

4.7 Sevk ve ifa sürelerine uyulması, MÜŞTERİ'nin sözleşme hükümlerine uygun davranmış bulunmasına bağlıdır.Değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur.

4.8 Sevkiyatını üstlendiğimiz satışlarda, sevkiyatın türü, sevk aracı, taşıma güzergâhı ve gereken koruyucu nitelikteki araç ve gereçlerin niteliği ve çerçevesi,nakliyeci veya taşıyıcı ve ambalajlama, tarafımızdan seçilerek tayin ve tespit edilecektir. Bu tayin ve tespit takdir yetkimiz dâhilinde gereken özenin gösterilmesi suretiyle, her türlü sorumluluktan arî kılınmış olarak yerine getirilir.

4.9 Teslimat süresine ilişkin hükümlere uyulmaması müşteriye sipariş iptal etme, anlaşılan şartları öne sürerek ödemeyi erteleme veya mahsup veya durdurma hakkını vermez.

4.9 a Cezalara ilişkin prensipler, hükümler ve şartlar, sipariş onayında kabul edilmediği sürece INKA‘dan hiçbir şekilde gecikme cezası talep edilemez.

5. FİYAT

5.1 Fatura edilen fiyatlar teslimat tarihinde yürürlükte olan fiyat listesindeki fiyatlar veya teklif olması durumunda bu teklifin geçerlilik süresi dahilinde belirtilen teklifteki fiyatlar olacaktır. Mamullerin faturaya esas olan tutarları, sipariş tutarlarının tahsil edildiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası efektif döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir. TL bazındaki ürünler hariçtir.

6. CARİ HESAP ve ÖDEME ŞARTLARI

6.1 MÜŞTERİ'nin ileri sürdüğü ve tarafımızca kabul edilmeyen talepler nedeniyle ödemeden mahsup caiz değildir.

6.2 Müşterinin bu konuda kendine ait farklı hükümleri olsa bile, gerçekleştirilmiş ödemeleri, önce müşterinin eski tarihli borçlarına mahsup etme hakkımız saklıdır. Masrafların oluşması ve faiz tahakkuku halinde yapılan ödemeleri, öncelikli masraflardan sonra, faizlerden sonra asıl alacaktan mahsup etme hakkımız bakidir.

6.3 MÜŞTERİ'nin ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi, örneğin bir çekin karşılıksız çıkması, ya da belirtilen vadede yapılması gereken ödemenin yapılmaması;ödeme şartlarına uyulmaması veya ödemenin sağlanması amacı ile takip veya yargı yoluna başvurulması halinde, alacağımızın tamamını, çeklerde yer alan vadelere bakmaksızın, hiçbir ihtara ve ihbara gerek olmadan, derhal ödeme için muaccel kılarak talep etme hakkımız bakidir. Ayrıca, henüz gerçekleştirilmemiş teslimatları da ancak peşin ödeme karşılığında veya teminat mektubu-LC alınmak koşulu ile yerine getirme hakkımız mevcuttur.

Peşinat ve teminatların tanınan uygun süre içinde dahi yerine getirilmemiş olması halinde,MÜŞTERİ'nin gerçekleştirilmeyen teslimata ilişkin taleplerinin sona ermesini de içerecek biçimde sözleşmeden dönme hakkımız mevcuttur. Yukarıda anılan hallerde sözleşmeden dönme yerine, verilmiş teminatlara başvurabilme hakkımız bakidir.

6.4 MÜŞTERİ'ye ait çek karşılıksız çıkarsa bu çek tarafımızdan ibraz edilir ve MÜŞTERİ tarafından vade farkı ile birlikte ödenir. Vade farkının çıkartılmasına esas olan süre, çekin vadesi ile tahsil edildiği tarih arasındaki zamandır. MÜŞTERİ'ye bu süre göz önüne alınarak aylık %2'ten KDV de ilave edilerek vade farkı çıkarılır. Bu vade farkı ana ödemeye eklenerek tahsil edilir.Değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur

6.5 Müşteriden alınan müşteri çeklerinin karşılıksız çıkması durumunda tarafımızdan bu çekler dekont edilir. Dekont tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde nakden ödeme alınırsa vade farkı çıkarılamaz. Bu süre geçerse çekin vadesi ile ödemenin alındığı tarih arasında süre göz önüne alınarak geç ödemelerden dolayı aylık %2 vade farkı faturası kesilecektir.

7. GEÇERLİLİK

7.1 iş bu Genel Satış Şartları'nın yürürlüğe girmesi ile daha önceki yıllara ait satış şartları yürürlükten kalkar.

8. İHTİLAFLAR

8.1 Ticari ilişkiden doğacak ihtilafların hallinde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup yer itibariyle yetkili merci İstanbul Ticaret Mahkeme ve İcra Dairelerdir.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ

İş bu şartnamenin uygulanması sırasında ortaya çıkacak herhangi bir ihtilafın çözümünde, ticari defter ve belgelerimiz münhasır delil kabul edilecektir.

10. TEBLİGAT

Müşterinin tebligat adresi sipariş formunda belirtilecek adres olup bu adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerli sayılacaktır.

Genel Satış Şartnamesi için tıklayınız.

Şartnameler

Pik Boru Şartnamesi

Askı Elemanları Şartnamesi

Pam Global Şartnamesi

Yivli Bağlantı Şartnamesi